< Previous plate


Next plate >


Family  Laubierinidae

1. Akibumia orientalis

2. Akibumia schepmani

 

Other NSW species